Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu to jeden z tych kościołów, do którego trzeba wejść nie tyle na mszę, ile po prostu wejść. I nie można z niego wyjść bez żadnych wrażeń. Postawiony z rozmachem i innowacyjnością, stanowi jeden z najbardziej reprezentacyjnych kościołów Wrocławia. W końcu ochrzczono go mianem: perły modernistycznej architektury, pioniera żelbetonowej konstrukcji, żywego symbolu Parakleta. Wśród wrocławskich kościołów poświęconych Trzeciej Osobie Boskiej należy jednak wymienić nie tylko istniejący kościół na Gaju, ale także nieistniejące kościoły na Tarnogaju, na Brochowie oraz na Historycznym Centrum Wrocławia. Bo Duch Święty wielokrotnie zstępował na nadodrzański Wrocław, a jak zawsze robił to w wielkim stylu. Oto wszystkie kościoły Ducha Świętego we Wrocławiu…

 

Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu

Kościół Ducha Świętego na Historycznym Centrum Wrocławia – fot.: Wratislaviae Amici

Kościoły Ducha Świętego na Historycznym Centrum Wrocławia

Mimo aktów lokacyjnych z trzynastego stulecia, kronikarze już na przełomie jedenastego i dwunastego stulecia wymieniają Wrocław jako znaczące miasto na ziemiach śląskich. Udokumentowanej lokacji Starego Miasta dokonano w latach 1242 i 1261, natomiast lokacji Nowego Miasta w roku 1263, włączając je w granice miasta w 1327 roku. Podczas gdy mieszkańcy Starego Miasta uczęszczali w wiekach średnich do Kościoła św. Elżbiety, Kościoła św. Barbary i Kościoła św. Marii Magdaleny, miejsce nabożnych spotkań mieszkańców Nowego Miasta stanowił Kościół Ducha Świętego. W średniowieczu istniały na tym terenie dwa kościoły pod tym wezwaniem.

Pierwszy Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu przy ul. Ducha Świętego, któremu towarzyszył szpital, powstał na początku XIII wieku, a ufundowany został przez księcia Henryka Brodatego z Dynastii Piastów. W swojej architekturze wykazywał się założeniami romańskimi. Najazd Mongołów na Europę sprawił, że w roku 1241 kościół został zrównany z ziemią.

Drugi Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu przy ul. Ducha Świętego, któremu również towarzyszył szpital, powstał u progu XIV wieku, a ufundowany został przez księcia Henryka Białego z Dynastii Piastów. Jego architekturę zdominowały założenia gotyku. Kościół, w związku z reformacją dzielącą chrześcijaństwo na katolicyzm i protestantyzm, a także w związku z rozbudową fortyfikacji miejskich i likwidacją szpitala, powoli popadał w ruinę aż wreszcie w 1597 roku się zawalił.

 

Kościół Ducha Świętego i św. Bernarda ze Sieny we Wrocławiu

Kościół Ducha Świętego i św. Bernarda ze Sieny na Historycznym Centrum Wrocławia – fot.: Vox Vratislaviensia

Kościół Ducha Świętego i św. Bernarda ze Sieny na Historycznym Centrum Wrocławia

Powstanie Kościoła św. Bernarda ze Sieny wiąże się z działalnością papieskiego legata Jana Kapistrana, który przybył do Wrocławia z zakonem bernardynów. Mnisi postawili przy ul. Bernardyńskiej klasztor i szpital św. Hioba, a także drewniany kościół, który w 1502 roku zmienili na murowany. Kościół, pozostający w rękach katolików i stanowiący filię Kościoła Ducha Świętego, w roku 1526 przejęli protestanci czyniąc z niego kościół parafialny. W następstwie Kościół św. Bernarda ze Sieny nazywano przez pewien czas Kościołem Ducha Świętego i św. Bernarda ze Sieny. Na tym powiązania Kościoła św. Bernarda z Kościołem Ducha Świętego się nie kończą, bo po zawaleniu się Kościoła Ducha Świętego wszystkie cenne dzieła przeniesiono do Kościoła św. Bernarda. Gotyckiemu Kościołowi św. Bernarda z czasem nadano barokowy wygląd i ponownie gotycki. Gdy w 1945 roku Kościół św. Bernarda został zrujnowany, postanowiono go odrestaurować i przeznaczyć na siedzibę Muzeum Architektury.

 

Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu

Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu na Brochowie – fot.: Wratislaviae Amici

Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu na Brochowie

Terytorium Wrocławia coraz bardziej zaczęło się rozrastać po 1808 roku, gdy zburzono fortyfikacje miejskie. Najpierw do miasta włączono cztery otaczające je przedmieścia – Przedmieście Oławskie, Przedmieście Mikołajskie, Przedmieście Odrzańskie i Przedmieście Świdnickie; następnie sukcesywnie włączano otaczające miasto wsie – m.in.: Gaj w 1904 roku, Tarnogaj w 1904 roku i Brochów w roku 1951. To właśnie na nich stanęły kolejne kościoły Ducha Świętego.

O Duchu Świętym znów przypomniano sobie w tytulaturze dopiero w dwudziestym stuleciu, gdy wznoszono kościoły na Brochowie. W latach 1910-1911, przy ul. Biegłej na Brochowie, wzniesiono dwa kościoły chrześcijańskie – katolicki Kościół św. Jerzego oraz protestancki Kościół Ducha Świętego. Oba obiekty, pierwszy odwołujący się do założeń sztuki romańskiej, a drugi do założeń sztuki renesansowej, zaprojektował Oskar Friedrich Hossfeld. Oblężenie Wrocławia w 1945 roku, podczas którego 70% zabudowy miasta poszło z dymem, łaskawiej obeszło się z Kościołem św. Jerzego, niż z sąsiadującym Kościołem Ducha Świętego, którego ruiny rozebrano.

 

Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu

Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu na Tarnogaju – fot.: Wratislaviae Amici

Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu na Tarnogaju

Tarnogaj i Gaj w roku 1900 zostały włączone do powstałej w 1893 roku na Hubach parafii św. Henryka. Włączenie tych wsi do miasta nastąpiło w roku 1904. O tym jak prężnie się rozwijały świadczy fakt wyodrębniania się jednych parafii z drugich. Otóż Tarnogaj i Gaj średniowieczu należały do odległej, bo znajdującej się na Przedmieściu Oławskim i usytuowanej w pobliżu klasztoru dominikanów św. Wojciecha parafii św. Maurycego. Dopiero za wiele stuleci wyodrębniły się z niej takie parafie jak św. Henryka na Hubach, św. Jerzego na Brochowie, czy św. Józefa Rzemieślnika ze Zgromadzeniem Misji św. Wincentego a Paulo na Przedmieściu Oławskim. Z parafii św. Henryka wyodrębniła się wkrótce parafia Ducha Świętego na Gaju, a z czasem parafia św. Stanisława Kostki na Hubach. Z parafii Ducha Świętego wyodrębniły się z kolei kolejne parafie, czyli św. Stefana na Tarnogaju i św. Franciszka z Asyżu na Gaju.

W latach 1928-1929, przy ul. Nyskiej na Tarnogaju, wybudowano kościół, któremu nadano wezwanie Ducha Świętego – początkowo stanowił filię kościoła św. Henryka, z czasem przekształcił się w autonomiczną parafię. Prostokątny obiekt autorstwa Hermanna Pfafferotta, utrzymany w romańskiej stylistyce, wykazywał jednocześnie modernistyczną manierę, efektem czego odwołując się do starych wzorców pozostawał nowoczesny. Oblężenie Wrocławia w 1945 roku pochłonęło wiele obiektów sakralnych, w tym ten. Kościół Ducha Świętego przy ul. Nyskiej odrodził się niczym feniks z popiołów za trzydzieści lat w postaci o wiele bardziej okazalszego kościoła Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej.

 

Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu

Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu na Gaju – fot.: Vox Vratislaviensia

Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu na Gaju

W 1969 roku urząd proboszcza parafii Ducha Świętego objął Stefan Wójcik, który w roku 1971 po wielu staraniach doprowadził do otrzymania zgody na budowę kościoła przy ul. Bardzkiej na Gaju, do czego przystąpiono w 1973 roku. Zrobiono to na podstawie wizji architektonicznej Waldemara Wawrzyniaka, Jerzego Wojnarowicza i Tadeusza Zipsera oraz układu konstrukcyjnego Wojciecha Święcickiego. Architektura organiczna, której znamię posiada Kościół Ducha Świętego, naśladuje naturę w kulturze, co objawia się w plastyczności oraz żywiołowości. Perfekcyjnie współgra ona z symboliką patrona obiektu, a wśród wielu dowodów na to znajduje się fenomenalne malowidło projektu Tadeusza Zipsera, Rola i działalność Ducha Świętego w Starym i Nowym Testamencie, prezentujące Bramę Królestwa Niebieskiego otoczoną postaciami oraz wydarzeniami staro- i nowotestamentowymi, które łączy i odnawia Osoba Ducha Świętego. Budowlę nazywa się świątynią z plecakiem nie tylko z racji tego, że pod zasadniczym kościołem górnym znajduje się kaplica zwana kościołem dolnym, ale też przez to, że w jednej bryle mieszczą się kościół i pomieszczenia katechetyczne. Kościół dolny otwarty został w czasie mszy 25-go grudnia 1974 roku, kościół górny w czasie mszy 13-go grudnia 1979 roku, poświęcenia kościoła dokonano natomiast 8-go października 1994 roku. Obiekt pozostawał przełomowy zarówno pod względem architektury i konstrukcji, jak też wydarzeń, bo to pierwszy kościół zbudowany we Wrocławiu po dramatycznym roku 1945.

 

***

Ducha Świętego jako Pocieszyciela, dopełniającego dzieła Stworzyciela i Zbawiciela, obdarza się wyjątkowym kultem. Ten kult uobecnia się również w naszym mieście, a dowód na to stanowią obiekty sakralne poświęcone Trzeciej Osobie Boskiej. Pierwszy, drugi i trzeci postawiono w średniowieczu na Historycznym Centrum Wrocławia, z kolei czwarty, piąty i szósty postawiono w dwudziestym stuleciu na Brochowie, Tarnogaju i Gaju. Wszystkie łączy jednak patron – Duch Święty, któremu kilkukrotnie wnoszono pomnik w nadodrzańskim Wrocławiu.